Grily.czOchrana osobních údajů - GDPR

Ochrana osobních údajů - GDPR

  Provozovatel e-shopu (dále "Správce")www.GRILY.CZ Jiří Farský, IČO: 13237799 DIČ: CZ7109143437, Husova 271, 513 01 Semily (Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 21. února 2000. Evidenční číslo ŽL: 200170/00. Evidující úřad: Městský úřad v Semilech, chrání veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem při registraci, objednávce a/nebo nákupu (například jméno a příjmení, IČ, DIČ, fakturační a dodací adresa, telefon, e-mailová adresa) před zneužitím a zpracovává je v souladu s právní legislativou. Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
  Zde naleznete základní a přehledné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících pro potřeby vyřizování objednávek a registrace na našich internetových stránkách www.grily.cz, na základě jakého právního důvodu údaje zpracováváme, k jakým konkrétním účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva. Veškeré podrobnosti, zejména o dalších účelech a způsobech zpracování, době zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete také na www.grily.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
  V případě, že potřebujete kteroukoli část textu vysvětlit, poradit nebo projednat další zpracování osobních údajů, můžete se na nás obrátit na e-mailové adrese kontakt@grily.cz
Jaké údaje shromažďujeme? Pro realizaci obchodní transakce potřebujeme znát:
 • jméno a příjmení, uživatelské jméno
 • jméno, příjmení a telefonní číslo kontaktní osoby
 • fakturační a dodací adresa
 • obchodní firma, IČ a DIČ
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • údaje o objednávkách
Proč osobní údaje zpracováváme?
 • Výše uvedené údaje potřebujeme znát pro realizaci obchodní transakce
 • Zjišťujeme vaši spokojenost s nákupem na e-shopu www.grily.cz prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem na našem e-shopu. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 • Údaje o objednávce jsou uchovány zejména pro případ reklamace (u některých produktů je poskytnuta záruka až 25 let)
 • V případě požadavku smazat váš účet nám napište prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na e-mail kontakt@grily.cz - vaše žádost bude neprodleně vyřízena!
Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
 • Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka, popř. vyřízení reklamace (banky, přepravní společnosti, obchodní partner apod.) a to pouze v nutném rozsahu.
 • Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování.
 • Zpracovatelé, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů („Zpracovatel“) a poskytují dostatečné záruky ochrany OÚ, dále příjemci, kterým je umožněn přístup z důvodu plnění zákonných povinností a příjemci, kteří nejsou pro Správce Zpracovatelé, ale zprostředkovávající či vykonávající pro Správce služby nebo dodávky zboží a mají se Správcem uzavřenou dohodu o mlčenlivosti.
Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
 • Právo na přístup k osobním údajům - máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu a na stránkách www.grily.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. Pokud si však nejste jistí, můžete nás kontaktovat na e-mail kontakt@grily.cz, které osobní údaje o vás zpracováváme.
 • Právo na opravu - Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
 • Právo na výmaz - v některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
 • Právo na omezení zpracování - V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když: popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné; vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl); vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.
 • Právo vznést námitku proti zpracování - Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje bez dalšího zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.
 • Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
  Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 25.5.2021
Autorizovaný prodejce:

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.